Komunikační sítě českých dějin umění – korespondence Zdeňka Wirtha (1878–1961)

Podpora projektů: Strategie AV21 pro rok 2021, program Paměť v digitálním věku, výzkumné téma Digital Humanities – zpřístupňování, uchovávání a záchrana pramenů v digitálním věku (Řešitel: Ing. Martin Lhoták / KNAV)

Řešitelské ústavy: Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., a Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
Řešitelky: PhDr. Kristina Uhlíková, Ph.D. (ÚDU AV ČR), a PhDr. Hana Kábová, Ph.D. (MÚA AV ČR)

Charakteristika projektů, jeho záměry a cíle:

Jedná se o dva vzájemně propojené projekty, které vytvářejí platformu umožňující postupné zpřístupnění jedinečného a rozsáhlého konvolutu úřední i soukromé korespondence Zdeňka Wirtha (1878–1961), přední osobnosti českých dějin umění, památkové péče, muzejnictví i kulturní politiky. Větší část těchto písemností dokumentuje jeho řadu let budovanou bohatou síť kontaktů, která pro něj byla klíčovým východiskem při koordinaci aktivit kulturní sféry v meziválečném období, kdy byl přednostou osvětového odboru ministerstva školství a národní osvěty, ale i později.

Projekty jsou realizovány v rámci webového rozhraní Historická korespondence online (HiKo), kde využívají databázi korespondence, vzniklou díky spolupráci stávajících partnerů (Filosofický ústav AV ČR, MÚA AV ČR a Knihovna AV ČR). Jsou založeny na úzké spolupráci ÚDU AV ČR a MÚA AV ČR při evidenci Wirthovy korespondence.

Korespondence Wirthem přijatá (v rozsahu cca 10 bm) je evidována primárně v ÚDU AV ČR, v jehož oddělení dokumentace je uložena jako součást osobního fondu Zdeněk Wirth (srov. http://fmdata.udu.cas.cz/databases/databaze-fondu/records/16). Zahrnuje období od 90. let 19. století až do Wirthovy smrti. MÚA AV ČR zaměřuje svou pozornost na evidenci Wirthem odeslané korespondence uložené v různých paměťových institucích ČR, zvláště v MÚA AV ČR, Archivu Národní galerie, Archivu Národního muzea, Literárním archivu Památníku národního písemnictví, dále též v regionálních muzeích a archivech.

V první fázi jsou v ÚDU AV ČR vybírány soubory Wirthovy korespondence s významnějšími osobnostmi, které projdou restaurátorským ošetřením, budou skenovány, excerpovány a zanášeny do databáze HiKo. MÚA se soustředí především na dohledání protějšků větších a významnějších souborů Wirthem přijaté korespondence, zajišťuje jejich skenování, excerpci a podrobnou evidenci.

Evidovaný soubor Wirthovy korespondence bude následně analyzován a zhodnocen. Řešitelky navrhnou konkrétní formy jeho dalšího (plnotextového) zpřístupnění formou tematických edicí. V následujících letech se předpokládá vedle postupné realizace navrženého edičního plánu rozšiřování databáze dvojím směrem, totiž o evidenci dalších korespondenčních celků Zdeňka Wirtha a také o mapování korespondencí jiných historiků umění, potažmo osobností kultury.

Předpokládané přínosy projektů:

Navrhovaná evidence jedinečných ego-dokumentů se stane klíčovou pomůckou při sledování vazeb ovlivňujících nejen dění v oblasti českého dějepisu umění, ale v celé kulturní sféře od posledních desetiletí 19. století až po 50. léta 20. století. Bude možné ji vytěžit pro řadu badatelských témat z oblasti dějin umění, historie, památkové péče, muzejnictví, etnologie a dalších příbuzných oborů, rovněž jako východisko pro přípravu edic. Zároveň lze předpokládat, že evidence a analýza Wirthovy korespondence v rámci platformy HiKo obohatí i metodiku elektronického zpřístupňování ego-dokumentů.