Korespondence Jakuba Demla

Korespondence básníka, kněze a vydavatele Jakuba Demla (1878–1961) patří k nejrozmanitějším, nejpočetnějším, umělecky i historicky nejhodnotnějším souborům v české epistolografii 20. století. Tisíce dopisů, rozptýlené v desítkách archivních fondů a soukromých sbírek, zachycují tvůrčí spolupráci, náboženské spory, politické proměny a každodenní život v období od konce devadesátých let 19. století do roku 1961.

Deml si psal a nejednou i spolupracoval s mnoha spisovateli, umělci a mysliteli své doby, jako byli Otokar Březina, Josef Florian, František Bílek, Sigismund Bouška, Karel Dostál-Lutinov, Jaroslav Durych, J. R. Marek, S. K. Neumann, F. X. Šalda, Růžena Svobodová, Arne Laurin, Jan Konůpek, Josef Váchal, Čeněk a Marie Vořechovi, Josef Kapinus, Miroslav Vyčítal, Otto Stritzko, Arnošt Hrabal, Jaroslav Doležal Pojezdný, Walter Maras, Theodor Lessing, Jan Zahradníček, Jan Čep, Rudolf Medek, Karel Čapek, T. G. Masaryk, O. F. Babler, Vladimír Holan, Vítězslav Nezval, Bedřich Fučík, Miloš Dvořák, z mladších Jiří Němec a další. K jeho blízkým spolupracovníkům či podporovatelům a zároveň adresátům patřili Pavla Kytlicová, Jan Amos Verner, Marie Rosa Junová, Timotheus Vodička, kněží Josef Ševčík, Evermod Vladimír Balcárek, Matěj Fencl či Silvestr Maria Braito, čtenářky Leopolda Tenorová, Mathilda Vaňková, Eliška Wiesenbergerová, Marie Tischlitzová, Antonie Svobodová, rodina Krulova, Jan a Zenobie Vítězovi, rodina Straňákova, Václav Maršík, Karel Hlinecký a mnoho dalších. Vedle představitelů kulturní i duchovní elity si jako vydavatel a distributor vlastních knih nebo jako sokolský vzdělavatel (v první polovině dvacátých let) dopisoval se stovkami čtenářů ze všech vrstev společnosti.

Ediční řada a digitální archiv Korespondence Jakuba Demla (KJD) vycházejí z práce studentského semináře, který v letech 2007 až 2011 v Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK zkoumal, opisoval a soustřeďoval básníkovy dopisy. Ze seminárních a diplomových prací pak vznikl elektronický archiv dopisů, jejž badatelky a editorky soustavně rozšiřují, i první publikace: sborník Literárního archivu PNP KOMU svěřiti tento list? Korespondence Jakuba Demla do roku 1918 (2011) a počáteční svazky ediční řady Korespondence, v níž vycházejí nejrozsáhlejší soubory listů Jakuba Demla s určitým adresátem. Dopisy jsou doplněny obrazovými přílohami, literárněhistorickým a edičním komentářem, vysvětlivkami, jmenným rejstříkem s biografickými hesly, soupisem rukopisů a výběrovou bibliografií. Prvních pět svazků Korespondence vydalo nakladatelství Dauphin.

Od roku 2014 poskytl zázemí pro bádání a přípravu edic básníkových dopisů Ústav pro českou literaturu AV ČR, který od roku 2016 převzal i vydávání ediční řady KJD. Ustavil se zde i samostatný tým pro výzkum korespondence Jakuba Demla, který tvoří badatelky, editorky a redaktorky Daniela Iwashita, Šárka Kořínková, Eliška Müllerová a další spolupracovnice a spolupracovníci. Díky podpoře Grantové agentury ČR tým připravil k vydání jako šestý a sedmý svazek KJD vzájemnou korespondenci Jakuba Demla s F. X. Šaldou a Otokarem Březinou. V současnosti vznikají, rovněž s podporou GA ČR, dva dvousvazkové soubory dopisů s Jaroslavem Durychem a Josefem Florianem; s podporou Ministerstva kultury ČR pak dva svazky dopisů s rodinou.