Pozůstalost Milady Blekastad

Pozůstalost Milady Blekastadové, jejíž celá jedna polovina byla v souladu s její závětí uložena v archivu Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR, čítá v této depozici vedle 31 objemných složek korespondence (oboustranné: přijaté i vlastní) též 30 složek vlastních i cizích rukopisů, respektive strojopisů (textů odborných, administrativních i osobní dokumentace) a 10 složek obsahujících tištěné články a rešerše. Zpracována v rámci projektu HIKO bude toliko tato část – norsky psaná korespondence, uložená v Norské národní knihovně v Oslo, do zpracovávání a badatelského zpřístupnění výhledově zahrnuta nebude. Pozůstalost Milady Blekastadové uložená ve Filosofickém ústavu obsahuje obdrženou a odeslanou korespondenci s cca 250 korespondenčními partnery, mezi něž patří, kromě již jmenovaných (v sekci O projektu), např. Roman Jakobson, Dmytro Čyževskyj, Jarosav Seifert, Alfréd Radok, Alois Hába, Josef Škvorecký, Ivan Sviták či Karel Kryl. Jedná se mimo jiné o významný pramen bádání o vědecké i obecně kulturní komunikaci mezi Československem a západními zeměmi v období studené války.