Masaryk v německém kontextu: korespondence a digitální sítě

2. 6. 2021

Vliv historické osobnosti T. G. Masaryka dalece překračuje české a středoevropské dějiny. Proto se jeho roli intelektuála v poslední době dostalo nové pozornosti. Masarykovi byla v německém bádání dosud věnována jen okrajová pozornost, ačkoliv měl prokazatelně úzký kontakt s německou intelektuální scénou a těšil se v Německu značnému věhlasu.

V posledních letech se intelektuální dějiny zejména konce 19. a počátku 20. století stále více věnují studiu sítí a diskurzů, které přesahují jednotlivé osoby a chápou intelektuální životní světy a produkci idejí jako kolektivní fenomén. Rekonstrukce intelektuálních debat však zatím jen zřídka překročila bývalou hranici železné opony.

Cílem projektu vedeného Johannesem Gleixnerem je zaplnit tuto badatelskou mezeru a ukázat významnou roli T. G. Masaryka jako součásti německy mluvícího intelektuálního světa své doby. Budeme si klást tři hlavní otázky: 1.) o formě a obsahu intelektuální výměny, 2.) o přenosu a změně myšlenek v různých kontextech a konečně 3.) o vzniku a změně samotného intelektuála v diskurzu.

K zodpovězení těchto otázek bude připravena digitální edice Masarykovy nepublikované korespondence s německými intelektuály z let 1880–1937. Tento typ prezentace umožňuje zpřístupnit části výzkumu a zdrojové práce veřejnosti ještě před ukončením projektu. Kromě z velké části nezpracované korespondence v archivu Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd České republiky budou k tomuto účelu využity také prameny z německých univerzitních archivů.

Na druhé straně bude korespondence zaznamenávána za účelem následného využití jejího obsahu a metadat při výzkumu (digitální) sítě. Cílem projektu je tedy nejen technicky vyspělá a otevřená prezentace důležitých primárních pramenů, ale také poskytnutí digitálního metodologického rámce pro řešení dalších otázek, který navazuje na již existující výzkum intelektuální kultury kolem roku 1900.

Collegium Carolinum je od jara 2018 partnerem pro spolupráci na projektu Masarykova ústavu AV ČRMezinárodní korespondenční síť T. G. Masaryka a vznik Československa v roce 1918“. Výzkum podporuje Ministerstvo kultury ČR v rámci programu NAKI II (Výzkum a vývoj národní a kulturní identity).