Čeští studenti na protestantských univerzitách (1573–1634)

Katalog vychází z edice korespondence českých a moravských studentů, kteří na přelomu 16. a 17. století studovali na protestantských univerzitách západní Evropy. Autorem této edice Etudiants tchèques aux écoles protestantes de l’Europe occidentale à la fin du 16. et au 17. siècle  je František Hrubý (18871943), profesor Masarykovy univerzity a ředitel Moravského zemského archivu mezi lety 1927 až 1937. Edici připravila po jeho smrti k vydání v roce 1970 jeho dcera Libuše Urbánková Hrubá (19232001) s předmluvou Bedřicha Šindeláře. František Hrubý byl významný historik, který se věnoval převážně moravským dějinám v období kolem roku 1620. V průběhu tří badatelských pobytů mezi lety 1924 a 1931 ve švýcarských a francouzských archivech systematicky studoval korespondenci českých a moravských protestantských šlechticů, zvláště pak členů Jednoty bratrské s reformovanými církvemi a luterskými a kalvínskými akademiemi ve Francii a Švýcarsku.

Digitalizaci této edice provedla Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Metadata z této digitalizace vznikla ve spolupráci Digitální knihovny s projektem Oxfordské univerzity Early Modern Letters Online. Zvláštní dík patří Zdeňce Mackové z Digitální knihovny Masarykovy univerzity a Ivě Lelkové z Filosofického ústavu Akademie věd ČR. Přípravu dat vedl asistent editora Mark Thakkar ve spolupráci se spolupracovníky zaměřenými na digitalizaci (digital fellows) Lucy Hennings, Katharinou Herold a Callumem Seddonem.

Metadata tohoto souboru dopisů byla původně zveřejněna v mezinárodní databázi raně novověké učenecké korespondence Early Modern Letters Online spolu s odkazem na pdf této edice v archivu Digitální knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. V podobné formě jsou nyní uveřejněna i v rámci databáze korespondence českých zemí Historická korespondence online.

Katalog obsahuje 290 dopisů z období mezi lety 1573 a 1634. Ačkoli jde o korespondenci uloženou v různých archivech (Brno, Litoměřice, Opava, Basilej, Ženeva, Zurich, Gotha, Mnichov, Paříž, Vratislav, Vídeň), většina dopisů je deponována v Universitätsbibliothek Basel a je datovaná mezi roky 1580 a 1606. Kolekce obsahuje dopisy Karla staršího ze Žerotína a jeho přátel z reformovaných církví, dopisy českých a moravských studentů studujících na západoevropských univerzitách, dopisy členů rodiny ze Zástřizl s Theodorem Bezou a dalšími a korespondenci českých bratří z Moravy se švýcarskými reformovanými církvemi.  Důležitou část kolekce představují dopisy profesorů a preceptorů  (např.  Theodora Bezy, Johanna Jakoba Grynaea, Amanda Polana z Polansdorfu a Jakoba Zwingera), které nabízejí zajímavý vhled do života reformovaných akademií, jejich studentů a výuky. Transkripce dopisů, které byly převážně psané latinsky, je možné nalézt v edici Františka Hrubého, jež je opatřena poznámkami ve francouzštině.

Na tento katalog navazuje katalog korespondence Amanda Polana z Polansdorfu, ve kterém lze nalézt i dopisy z katalogu Čeští studenti na protestantských univerzitách (157 –1634).

Zpracování metadat bylo podpořeno projektem LINDAT/CLARIAH.cz.