Historická korespondence online je portál shromažďující informace o projektech věnovaných zpracování historické korespondence spjaté s dějinami českých zemí od středověku po druhou polovinu 20. století, zejména pokud jde o digitální zpracování.

Více  »

Projekty

Čeští studenti na protestantských univerzitách (1573–1634)

Katalog vychází z edice korespondence českých a moravských studentů, kteří na přelomu 16. a 17. století studovali na protestantských univerzitách západní Evropy. Autorem této edice Etudiants tchèques aux écoles protestantes de l’Europe occidentale à la fin du 16. et au 17. siècle  je František Hrubý (1887–1943), profesor Masarykovy univerzity a ředitel Moravského zemského archivu mezi lety […]

Soupis korespondence

Korespondence Philippa Jakoba Sachse z Löwenheimu

Databáze korespondence P. J. Sachse von Löwenheimb (1627–1672), člena Academia naturae curiosorum a editora prvního lékařského časopisu Miscellanea curiosa medico-physica.

Korespondence Jakuba Demla

Korespondence básníka, kněze a vydavatele Jakuba Demla (1878–1961) patří k nejrozmanitějším, nejpočetnějším, umělecky i historicky nejhodnotnějším souborům v české epistolografii 20. století. Tisíce dopisů, rozptýlené v desítkách archivních fondů a soukromých sbírek, zachycují tvůrčí spolupráci, náboženské spory, politické proměny a každodenní život v období od konce devadesátých let 19. století do roku 1961. Deml si psal a nejednou i spolupracoval […]

Korespondence Amanda Polana z Polansdorfu

Amand Polan z Polansdorfu (1561–1610) známý také jako Amandus Polanus byl významným autorem řady teologických děl a kalvínským teologem narozeným ve Slezsku. Mezi lety 1577–1584 studoval v rodné Opavě, Vratislavi, Tübingen, Basileji a Ženevě. Poté pracoval jako domácí učitel rodiny Žerotínů v průběhu studií Jana Diviše ze Žerotína v Heidelbergu a Basileji (1584–1590). Krátce učil také na bratrské škole […]

Korespondenční sítě pobělohorských učenců zemí Koruny české

Součástí tohoto projektu je především korespondence vlámského jezuitského matematika Theodora Moreta (1602–1667) a dalších jezuitských matematiků působících v českých zemích a rovněž slezského lékaře a vydavatele prvního lékařského časopisu Miscellanea curiosa medico-physica Philippa Jakoba Sachse z Löwenheimu (1627–1672). Mezi příjemce jejich dopisů patřili přední doboví učenci Athanasius Kircher, Giovanni Battista Riccioli nebo Henry Oldenburg. Korespondence dokumentuje zapojení […]

Komunikační sítě českých dějin umění – korespondence Zdeňka Wirtha (1878–1961)

Podpora projektů: Strategie AV21 pro rok 2021, program Paměť v digitálním věku, výzkumné téma Digital Humanities – zpřístupňování, uchovávání a záchrana pramenů v digitálním věku (Řešitel: Ing. Martin Lhoták / KNAV) Řešitelské ústavy: Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., a Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.Řešitelky: PhDr. Kristina Uhlíková, Ph.D. (ÚDU AV ČR), […]

Korespondence Jana Marci z Kronlandu

„Jan Marek Marci z Kronlandu (1595–1667) v souvislostech českého filozofického baroka.“ (GA ČR 20-03823S) Výzkum se zaměřuje na korespondenci Marka Marciho z Kronlandu, profesora medicíny, děkana pražské lékařské fakulty a posléze i rektora pražské university. Tento učenec byl autorem cca deseti tiskem vydaných spisů a proslavil se mj. objevy v oblasti fyziky (spektroskopie, fyzikální optika) a medicíny (neurologie). Mezi […]

Databáze korespondence Aloise Musila

Projekt je řešen Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, v. v. i., Knihovnou AV ČR, v. v. i. a Památníkem národního písemnictví (NAKI II DG20P02OVV006). Projekt je zaměřen na vývoj open source softwaru HIKO zaměřeného na zachycení historické korespondence a korespondenčních sítí za účelem zpracování a zpřístupnění unikátního kulturního dědictví z konce 19. a 1. poloviny […]

Korespondence v Archivu Jana Patočky a v jeho Sebraných spisech

Jádrem Archivu Jana Patočky při Centru teoretických studií a Filosofickém ústavu AV ČR je Patočkova rukopisná pozůstalost (přibližně 10.000 stran rukopisů). Je přístupná badatelům, archiv ji postupně rediguje a vydává v Sebraných spisech Jana Patočky (vycházejí od r. 1996 v nakladatelství OIKOYMENH, dosud 19 svazků), v poslední době navíc pracuje na její digitalizaci a na možnostech přístupu online. […]

Mezinárodní korespondenční sítě T. G. Masaryka a vznik Československa v roce 1918

Podpora projektu: Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), Ministerstvo kultury ČR, projekt NAKI II DG18P02OVV026 Příjemce: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.Spolupříjemce: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.Doba řešení projektu: 2018–2021Řešitel: Martin JemelkaŘešitelský tým: Vratislav Doubek, Tomáš Gecko, […]

Milada Blekastad

Digitální zpracování korespondence Milady Blekastadové započalo v roce 2018 jako první fáze výzkumné aktivity „Digitalizace a prezentace pozůstalosti Milady Blekastadové-Topičové“, řešené ve Filosofickém ústavu AV ČR a financované coby součást výzkumného programu Paměť v digitálním věku, v programovém rámci Strategie AV21. Aktuálním cílem není jen digitalizace rozsáhlé vědecké a kulturní korespondence překladatelky, komenioložky a literární historičky (bohemistky) Milady […]

Mezinárodní spolupráce

Hlavním strategickým mezinárodním partnerem portálu Historická korespondence online je interdisciplinární výzkumný projekt Cultures of Knowledge řešený na University of Oxford a financovaný The Andrew W. Mellon Foundation a Arts and Humanitites Research Council. Projekt využívá digitální metody s cílem shromáždit a interpretovat raně novověkou korespondenci převážně učené provenience. K tomuto účelu vybudoval rozsáhlou databázi Early modern Letters Online (EMLO), která se neustále rozšiřuje a v současnosti (listopad 2019) zahrnuje více než 150 000 dopisů.

Databáze

Cílem této sekce je zpřístupnit na jednom místě odkazy na online databáze různých korespondenčních souborů. Databáze jsou tříděny podle období – středověk, raný novověk, 19. století, 20. století. Není v našich silách přinést vyčerpávající seznam, byli bychom rádi, kdyby seznam byl alespoň reprezentativní. V tom jsme ale odkázáni na spolupracovníky, zejména na specialisty na různá dějinná období. Budeme rádi, když nás upozorníte na databáze, které by zde mohly být uvedeny.

Edice

Cílem této sekce je zpřístupnit na jednom místě odkazy na klasické i digitální edice bohemikálně zaměřené korespondence a jejich soupisy. Není v našich silách přinést vyčerpávající seznam, byli bychom rádi, kdyby seznam byl alespoň reprezentativní. V tom jsme ale odkázáni na spolupracovníky, zejména na specialisty na různá dějinná období. Budeme rádi, když nás upozorníte na starší i recentní edice a soupisy, které by zde mohly být uvedeny.

Vizualizace

V této sekci představujeme open source platformy nejčastěji využívané k vizualizaci metadat historické korespondence. Jedná se o platformy vhodné i pro badatele bez IT zkušeností. Jsme si vědomi, že online existuje řada seznamů vizualizačních nástrojů, nicméně ne všechny jsou snadno dostupné a použitelné pro běžné badatele. Zde představujeme čtyři, se kterými máme zkušenost.

Knihovna AV ČR Akademie věd ČR Strategie AV21 Masyrykův ústav a archiv AV ČR Filozofický ústav AV ČR