HIKO – historické korespondenční sítě –
Alois Musil a počátky orientalistiky v Československu

Výstupy

Open source softwaru HIKO

Hlavní výsledek open source software HIKO je zaměřen na zachycení historické korespondence a korespondenčních sítí za účelem zpracování a zpřístupnění unikátního kulturního dědictví z konce 19. a 1. poloviny 20. století. Software HIKO bude možné provozovat jako webovou aplikaci pro shromažďování metadat historické korespondence, jejich další analýzu z hlediska prosopografického, geografického, jazykového, apod. a pro přípravu dat k vizualizaci korespondenčních sítí. Toto řešení bude využitelné i pro další projekty zaměřené na korespondenci významných historických osobností a bude vycházet ze standardů struktury popisu používaných na mezinárodní úrovni, např. v databázi EMLO – Early Modern Letters Online provozované na univerzitě v Oxfordu.

Specializovaná databáze

S využitím nového softwarového řešení HIKO bude vytvořena specializovaná databáze, která zpřístupní materiály – na příkladu korespondence Aloise Musila s orientalisty a politickými elitami – jež odrážejí kulturní a politický kontext společenských sítí první Československé republiky a dovolí nám nahlédnout i do „zákulisí“ fungování rozhodovacích mechanismů a možností jejich ovlivňování vývoje a rozvoje československé orientalistiky v meziválečném období. Digitalizace a zpřístupnění archivního materiálu, jež mapuje důležitou etapu budování Československé republiky – budování nových orientalistických oborů na Karlově Univerzitě a s nimi spjatých nových vědeckých elit, je důležitou součástí české národní identity.

Výstava s katalogem

Výstava s kritickým katalogem přiblíží budování orientalistiky v Československu na pozadí kulturních a hospodářských zájmů Československa v Orientu, vytváření institucionálního zázemí, budování vazeb českých a německých orientalistů (nejen) na platformě Orientálního ústavu. Zahrnuto bude rovněž politické zázemí Československa, ze kterého vyplýval zájem o Orient z hlediska hospodářského i kulturního a provázanost orientálních výzkumů s cestovatelskými projekty. Katalog bude zahrnovat odborné studie a obrazovou část s příslušnými komentáři.

Studie k dílčímu tématu

Výstupem v prvním roce řešení bude odborná studie mapující roli Aloise Musila při získávání stipendií pro začínající orientalisty.

Monografie Alois Musil a politické elity

Dalším výstupem bude monografie, jež formou kritické komentované edice a úvodních studií představí korespondenci Aloise Musila s významnými osobnostmi československé meziválečné politiky.

Monografie k fondu Aloise Musila

Dalším z výsledků je monografická publikace zahrnující jednak rozsáhlou kritickou studii mapující souhrnně pramennou základnu k tématu s anglickou verzí, jež výsledky bádání zpřístupní mezinárodnímu okruhu badatelů a zájemců o Musilovo dílo. Monografie zahrne rovněž inventář fondu Aloise Musila uloženého v Památníku národního písemnictví. Jedním z trvalých a praktických výsledků projektu tak bude zpřístupnění tohoto jedinečného souboru archiválií i širší veřejnosti.